اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۸۴۲۰۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۲۸۴۰۲۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۸۴۳۶۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۰۵۹۰۴ ۰۰۹۸
۹۱۹۱۴۰۵۹۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان شریعتی - جنب حسینیه ارشاد - خیابان قبا - پلاک 52

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • فروشگاه مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان شریعتی - جنب حسینیه ارشاد - خیابان قبا - پلاک 52

  • :
  • ۲۲۸۴۲۰۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۲۲۸۴۰۲۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۲۲۸۴۳۶۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای رضا فراقی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۸۴۲۰۶۶
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۸۴۳۶۸۵
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۴۰۵۹۰۴

آدرس